ข้อตกลงการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

Disclosure Consent Agreement

บริษัท โฮมพลัส เรียลตี้ เอสเตท จำกัด (“บริษัทฯ”) เคารพและให้ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัว และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และผู้รับบริการ

โดยบริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทฯ ด้วยความไว้วางใจ บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่าน ถูกต้องตามกฎหมาย และรักษาให้ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อให้บริการแก่ท่าน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจให้ท่านกรอกข้อมูลลงในเอกสาร หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่บริษัทฯ ได้กำหนด ซึ่งได้แก่ ข้อมูล ดังนี้

 1. 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการยืนยันตัวตน และการทำแต่งตั้งนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทฯเช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน สัญชาติ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่ายทรัพย์สิน ข้อมูลโฉนดที่ดิน และราคาประเมิน
 2. 1.2 ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media Account) เช่น รายชื่อบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย โปรไฟล์เฟสบุ๊ก ไลน์ไอดี ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม เป็นต้น
 3. 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการราคาซื้อขาย เช่น ข้อมูลที่ปรากฏในสัญญา การวางเงินมัดจำ หรือการชำระเงินบางส่วน เป็นต้น
 4. 1.4 ข้อมูลประวัติการค้นหา เช่น ข้อมูลการเรียกดู ข้อมูลการขอใช้บริการ การตอบสนองต่อการโฆษณาของบริษัทฯรวมถึง เนื้อหาที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่กดเข้าชม ฟีเจอร์ (Features) ที่ท่านใช้
 5. 1.5 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ประกาศขาย เช่น ข้อมูลการตอบคำถาม ข้อมูลการเข้าดูข้อมูล ข้อมูลราคาประเมิน ประวัติการซื้อขาย เอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ ออกให้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น
 6. 1.6 ข้อมูลที่กรอกบน website และข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญต่าง ๆ การทำแบบสำรวจ แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลการสำรวจความคิดเห็น รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ และการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือรายการอื่นในทำนองเดียวกัน
 7. 1.7 ข้อมูลการโต้ตอบ และข้อมูลการสื่อสาร รวมถึงข้อมูลที่ท่านเลือกจะแบ่งปันผ่าน Call Center ระบบ แอปพลิเคชัน และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯไม่ว่าจะในรูปแบบ หรือวิธีใด ๆ ก็ตาม ซึ่งอาจเป็นภาพ หรือเสียงโดยไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 8. 1.8 ข้อมูลส่วนบุ คคลของท่านเจ้าของทรัพย์สินหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ผู้ดูแลทรัพย์สินของท่าน ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เช่น เบอร์โทรศัพท์ของท่าน ซึ่งในกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ผู้ดูแลทรัพย์สินของท่านเป็นผู้ให้ข้อมูล เจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ผู้ดูแลทรัพย์สินของท่านท่านรับรองว่าได้รับความยินยอมจากท่านเจ้าของทรัพย์สินให้แบ่งปันข้อมูลแก่บริษัทฯ แล้ว
 9. 1.9 ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น

2. บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านหรือไม่
ไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกันตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยในกรณีที่บริษัทฯ ขอให้ท่านถ่ายรูปบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าทำสัญญานั้น เป็นเพียงขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง และยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลบบัตรประชาชนของท่านทันที หลังจากตรวจสอบข้อมูลชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่ระบุบนบัตรประชาชนของท่านแล้ว โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลหมู่โลหิต หรือข้อมูลศาสนา ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชนก็ตาม

3. บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางไหน
บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 1. 3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง จากตอนที่ท่านทำสัญญาใช้บริการ เข้าทำสัญญา หรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ และเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด งานอีเว้นท์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น โดยรวมถึงขั้นตอนที่ท่านดำเนินการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับบริษัทฯหรือเมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ให้ความเห็น หรือคำติชม ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น โทรศัพท์ อีเมล ไปรษณีย์ การพบปะกันโดยตรง หรือโดยวิธีการอื่นใด
 2. 3.2 บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม เช่น เจ้าของกรรมสิทธิ์รวม หรือผู้ดูแลทรัพย์สินของท่าน หรือผู้จัดการมรดก ที่มีสิทธิ หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล หรือที่บริษัทฯ อาจได้รับมาจากช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลที่สาม รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุในข้อ 8.1
 3. 3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้

4. วิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับท่านที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือหย่อนความสามารถ
ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองนั้นโดยตรง โดยในขั้นตอนการเข้าทำสัญญา บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลผู้มีอำนาจปกครองเหล่านั้นเป็นผู้ทำสัญญาแทนท่านเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลเหล่านั้น เป็นข้อมูลที่บริษัทฯ มีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ ได้ ผู้ใช้อำนาจปกครอง บิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) สามารถเลือกดำเนินการทำสัญญา และเลือกรับข่าวสาร กิจกรรมเกี่ยวกับการตลาดแทนท่านได้ โดยหากได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากบริษัทฯ แล้ว ภายหลังผู้มีอำนาจปกครอง บิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) มีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ หรือกรณีไม่ต้องการรับอีเมลหรือจดหมายอื่น ๆ จากบริษัทฯโปรดแจ้งในจดหมายโต้ตอบทางอีเมลที่ได้รับ รวมถึงหากประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศฉบับนี้

5. บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ วัตถุประสงค์ที่กำหนดฐานทางกฎหมาย

 1. (1) เพื่อส่งข้อมูลส่วนลด โปรโมชัน ข่าวสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด อาทิ การส่งข้อความ ประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น กิจกรรมการตลาดผ่านอีเมล
 2. (2) เพื่อติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรือช่องทางที่ท่านอนุญาต และแนะนำการขายอสังหาริมทรัพย์ ในราคาที่เหมาะสม หรือที่ท่านอาจสนใจ เพื่อทำโฆษณาแบบเจาะจงตามพฤติกรรมของท่าน
 3. (3) เพื่อวิเคราะห์ วิจัย ทำสถิติ เกี่ยวกับพฤติกรรมการขายอสังหาริมทรัพย์ของท่านจากการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่น ๆ สำหรับพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
 4. (4) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และใช้ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านก่อนการใช้บริการการปฏิบัติตามสัญญา
 5. (5) เพื่อประมวลผลในขั้นตอนการทำสัญญาแต่งตั้งนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ และการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้งานระบบฐานการปฏิบัติตามสัญญา
 6. (6) เพื่อตอบคำถามของผู้มุ่งหวัง ผู้สนใจ หรือลูกค้า และชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบการสนทนา การให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสม ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ และบริการ รวมถึงเพื่อบ่งชี้ความคืบหน้าของการขาย และความสนใจในการเข้าชม การประเมินผล
 7. (7) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันกับที่ท่านมีอยู่กับบริษัทฯซึ่งเป็นประโยชน์กับท่าน
 8. (8) เพื่อการบริหารจัดการเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขาย ส่งมอบ ติดตาม การเปลี่ยนแปลง และบริการ แจ้งผลการขาย รวมถึงการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการแล้วจะกระทบต่อการให้บริการของบริษัทฯ หรือจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่องฐานการปฏิบัติตามสัญญา
 9. (9) การรับเรื่องร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ ติดต่อสื่อสาร การทำแบบสอบถาม การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การดำเนินการตามคำสั่ง คำร้องขอ รวมถึงเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ เช่น ดูแลลูกค้า ประเมินความพึงพอใจ การให้คำปรึกษา การให้คำชี้แจง การตอบข้อสงสัยฐานการปฏิบัติตามสัญญา/
 10. (10) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งในและต่างประเทศที่ใช้บังคับและที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯรวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น คำสั่งศาล หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย